Cryptobegrijpen.nl Gebruiksvoorwaarden

De website cryptobegrijpen.nl op http://cryptobegrijpen.nl/ is een auteursrechtelijk beschermd werk van CryptoBegrijpen. Bepaalde functies van de site kunnen onderworpen zijn aan aanvullende richtlijnen, voorwaarden of regels, die in verband met dergelijke functies op de site zullen worden geplaatst.

Al dergelijke aanvullende voorwaarden, richtlijnen en regels zijn door middel van verwijzing in deze voorwaarden opgenomen.

In deze gebruiksvoorwaarden worden de wettelijk bindende voorwaarden beschreven die toezicht houden op uw gebruik van de site. DOOR IN TE LOGGEN OP DE SITE, BENT U VOLDOEN AAN DEZE VOORWAARDEN en verklaart u dat u de bevoegdheid en capaciteit heeft om deze Voorwaarden aan te gaan. U MOET TEN MINSTE 18 JAAR ZIJN OM TOEGANG TE KRIJGEN OP DE SITE. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE BEPALINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN, LOG DAN NIET IN OP EN/OF GEBRUIK DE SITE.

Deze voorwaarden vereisen het gebruik van arbitragesectie 10.2 op individuele basis om geschillen op te lossen en beperken ook de rechtsmiddelen die voor u beschikbaar zijn in het geval van een geschil.

Toegang tot de site

Onderworpen aan deze voorwaarden. Het Bedrijf verleent u een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepbare, beperkte licentie voor toegang tot de Site, uitsluitend voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciƫle gebruik.

Bepaalde beperkingen. De rechten die in deze Voorwaarden aan u zijn goedgekeurd, zijn onderworpen aan de volgende beperkingen: (a) u mag de Site niet verkopen, verhuren, leasen, overdragen, toewijzen, distribueren, hosten of anderszins commercieel exploiteren; (b) u zult geen enkel onderdeel van de Site wijzigen, er geen afgeleide werken van maken, uit elkaar halen, reverse compileren of reverse-engineeren; (c) u zult de site niet bezoeken om een vergelijkbare of concurrerende website te bouwen; en (d) behalve zoals hierin uitdrukkelijk vermeld, mag geen enkel deel van de Site worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, weergegeven, gepost of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, tenzij anders aangegeven, enige toekomstige release, update of andere toevoegingen aan de functionaliteit van de site zijn onderworpen aan deze voorwaarden. Alle copyright- en andere eigendomsvermeldingen op de site moeten op alle kopieƫn ervan worden bewaard.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de Site te wijzigen, op te schorten of stop te zetten met of zonder kennisgeving aan u. U heeft ermee ingestemd dat Bedrijf niet aansprakelijk zal worden gesteld jegens u of een derde partij voor enige wijziging, onderbreking of beƫindiging van de Site of enig onderdeel daarvan.

Geen ondersteuning of onderhoud. U gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet verplicht is om u ondersteuning te bieden in verband met de Site.

Met uitzondering van alle gebruikersinhoud die u mogelijk verstrekt, bent u zich ervan bewust dat alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten, patenten, handelsmerken en handelsgeheimen, op de site en de inhoud ervan eigendom zijn van het bedrijf of de leveranciers van het bedrijf. Merk op dat deze voorwaarden en toegang tot de site u geen rechten, titels of belangen in of op intellectuele eigendomsrechten geven, met uitzondering van de beperkte toegangsrechten die worden vermeld in paragraaf 2.1. Het bedrijf en zijn leveranciers behouden zich alle rechten voor die niet in deze voorwaarden worden verleend.

Gebruikersinhoud

Gebruikersinhoud. "Gebruikersinhoud" betekent alle informatie en inhoud die een gebruiker op de Site indient. U bent exclusief verantwoordelijk voor uw Gebruikersinhoud. U draagt alle risico's verbonden aan het gebruik van uw Gebruikersinhoud. U verklaart hierbij dat uw gebruikersinhoud ons beleid voor acceptabel gebruik niet schendt. U mag op geen enkele manier beweren of impliceren aan anderen dat uw Gebruikersinhoud op enigerlei wijze wordt verstrekt, gesponsord of onderschreven door het Bedrijf. Omdat u alleen verantwoordelijk bent voor uw Gebruikersinhoud, kunt u aansprakelijk worden gesteld. Bedrijf is niet verplicht om een back-up te maken van Gebruikersinhoud die u plaatst; uw Gebruikersinhoud kan ook op elk moment worden verwijderd zonder voorafgaande kennisgeving aan u. U bent als enige verantwoordelijk voor het maken van uw eigen reservekopieƫn van uw Gebruikersinhoud, indien u dat wenst.

U verleent het Bedrijf hierbij een onomkeerbare, niet-exclusieve, royaltyvrije en volledig betaalde, wereldwijde licentie om uw Gebruikersinhoud te reproduceren, distribueren, openbaar weer te geven en uit te voeren, afgeleide werken voor te bereiden, op te nemen in andere werken en anderszins te gebruiken en te exploiteren, en om sublicenties verlenen van de voorgaande rechten, uitsluitend met het oog op het opnemen van uw gebruikersinhoud op de site. U doet hierbij onomkeerbaar afstand van alle claims en beweringen van morele rechten of toeschrijvingen met betrekking tot uw Gebruikersinhoud.

Aanvaardbaar gebruik beleid. De volgende voorwaarden vormen ons "Beleid voor acceptabel gebruik": u stemt ermee in de site niet te gebruiken voor het verzamelen, uploaden, verzenden, weergeven of distribueren van gebruikersinhoud (i) die in strijd is met enig recht van derden of enig intellectueel eigendom of eigendomsrecht; (ii) die onwettig, intimiderend, beledigend, onrechtmatig, bedreigend, schadelijk, inbreuk op andermans privacy, vulgair, lasterlijk, vals, opzettelijk misleidend, smadelijk, pornografisch, obsceen, duidelijk aanstootgevend is, racisme, onverdraagzaamheid, haat of fysiek bevordert schade van welke aard dan ook tegen een groep of individu; (iii) dat op enigerlei wijze schadelijk is voor minderjarigen; of (iv) dat in strijd is met enige wet, regelgeving of verplichtingen of beperkingen opgelegd door een derde partij.

Bovendien stemt u ermee in om: (i) geen software te uploaden, verzenden of distribueren naar of via de Site die bedoeld is om een computersysteem of gegevens te beschadigen of te wijzigen; (ii) via de Site ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, junkmail, spam, kettingbrieven, piramidespelen of enige andere vorm van dubbele of ongevraagde berichten te verzenden; (iii) de site gebruiken om informatie of gegevens over andere gebruikers te verzamelen, verzamelen, verzamelen of verzamelen zonder hun toestemming; (iv) interfereren met, verstoren of een onnodige belasting vormen voor servers of netwerken die zijn verbonden met de Site, of de regelgeving, het beleid of de procedures van dergelijke netwerken schenden; (v) proberen om ongeautoriseerde toegang tot de Site te krijgen, hetzij door wachtwoordmining of andere middelen; (vi) het gebruik en genot van de Site door andere gebruikers lastigvallen of belemmeren; of (vi) software of geautomatiseerde agenten of scripts gebruiken om meerdere accounts op de site aan te maken, of om geautomatiseerde zoekopdrachten, verzoeken of vragen naar de site te genereren.

We behouden ons het recht voor om gebruikersinhoud te beoordelen en naar eigen goeddunken onderzoek te doen en/of passende maatregelen tegen u te nemen als u het beleid voor acceptabel gebruik of enige andere bepaling van deze voorwaarden schendt of anderszins aansprakelijkheid voor ons of een andere persoon creƫert. Een dergelijke actie kan het verwijderen of wijzigen van uw Gebruikersinhoud omvatten, het beƫindigen van uw Account in overeenstemming met Sectie 8 en/of het rapporteren aan wetshandhavingsinstanties.

Als u het Bedrijf feedback of suggesties geeft met betrekking tot de Site, wijst u hierbij alle rechten op dergelijke Feedback toe aan het Bedrijf en gaat u ermee akkoord dat het Bedrijf het recht heeft om dergelijke Feedback en gerelateerde informatie te gebruiken en volledig te exploiteren op elke manier die het geschikt acht. Het Bedrijf behandelt alle Feedback die u aan het Bedrijf geeft als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd.

U stemt ermee in om het Bedrijf en zijn functionarissen, werknemers en agenten schadeloos te stellen en te vrijwaren, inclusief kosten en advocatenhonoraria, van elke claim of eis van een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit (a) uw gebruik van de Site, (b) uw schending van deze Voorwaarden, (c) uw schending van toepasselijke wet- of regelgeving of (d) uw Gebruikersinhoud. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak waarvoor u ons moet vrijwaren, en u stemt ermee in mee te werken aan onze verdediging van deze claims. U stemt ermee in om geen enkele kwestie te regelen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Het Bedrijf zal redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure zodra het hiervan op de hoogte is.

Links en advertenties van derden. De Site kan links naar websites en diensten van derden bevatten en/of advertenties voor derden weergeven. Dergelijke links en advertenties van derden vallen niet onder de controle van het bedrijf en het bedrijf is niet verantwoordelijk voor links en advertenties van derden. Het bedrijf biedt alleen voor uw gemak toegang tot deze links en advertenties van derden en beoordeelt, keurt, controleert, onderschrijft, garandeert of doet geen uitspraken met betrekking tot links en advertenties van derden. U gebruikt alle links en advertenties van derden op eigen risico en dient daarbij de nodige voorzichtigheid en discretie te betrachten. Wanneer u op een van de links en advertenties van derden klikt, zijn de voorwaarden en het beleid van de derde partij van toepassing, inclusief de privacy- en gegevensverzamelingspraktijken van de derde partij.

Andere gebruikers. Elke gebruiker van de site is als enige verantwoordelijk voor al zijn eigen gebruikersinhoud. Omdat we geen controle hebben over Gebruikersinhoud, erkent u en gaat u ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor enige Gebruikersinhoud, ongeacht of deze door u of door anderen wordt geleverd. U stemt ermee in dat het Bedrijf niet verantwoordelijk is voor verlies of schade als gevolg van dergelijke interacties. Als er een geschil is tussen u en een sitegebruiker, zijn we niet verplicht om hierbij betrokken te raken.

U ontslaat en ontslaat hierbij het bedrijf en onze functionarissen, werknemers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden van, en doet hierbij afstand van en doet afstand van elk verleden, heden en toekomstig geschil, claim, controverse, eis, recht, verplichting, aansprakelijkheid, actie en oorzaak van actie van elke soort en aard, die is ontstaan of direct of indirect voortvloeit uit, of die direct of indirect verband houdt met de Site. Als u een inwoner van CaliforniĆ« bent, doet u hierbij afstand van sectie 1542 van het Californische burgerlijk wetboek in verband met het voorgaande, waarin staat: "een algemene vrijlating strekt zich niet uit tot vorderingen waarvan de schuldeiser niet weet of vermoedt dat ze in zijn of haar voordeel bestaan bij de het tijdstip van uitvoering van de vrijlating, dat, indien hij of haar bekend was, zijn of haar schikking met de schuldenaar wezenlijk moet hebben beĆÆnvloed. "

Cookies en webbakens. Net als elke andere website maakt cryptobegrijpen.nl gebruik van ā€˜cookiesā€™. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan, waaronder de voorkeuren van bezoekers, en de pagina's op de website die de bezoeker heeft bezocht of bezocht. De informatie wordt gebruikt om de gebruikerservaring te optimaliseren door de inhoud van onze webpagina's aan te passen op basis van het browsertype van bezoekers en/of andere informatie.

Vrijwaringen

De site wordt aangeboden op een "as-is" en "as available" basis, en het bedrijf en onze leveranciers wijzen uitdrukkelijk alle garanties en voorwaarden van welke aard dan ook af, hetzij expliciet, impliciet of wettelijk, inclusief alle garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid , geschiktheid voor een bepaald doel, titel, rustig genot, nauwkeurigheid of niet-inbreuk. Wij en onze leveranciers garanderen niet dat de site aan uw eisen zal voldoen, ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos beschikbaar zal zijn, of juist, betrouwbaar, vrij van virussen of andere schadelijke code, volledig, legaal zal zijn , of veilig. Als de toepasselijke wetgeving garanties vereist met betrekking tot de site, zijn al dergelijke garanties beperkt in duur tot negentig (90) dagen vanaf de datum van eerste gebruik.

Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van impliciete garanties niet toe, dus de bovenstaande uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing. Sommige rechtsgebieden staan geen beperkingen toe op de duur van een impliciete garantie, dus de bovenstaande beperking is mogelijk niet op u van toepassing.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover maximaal toegestaan door de wet, is het bedrijf of onze leveranciers in geen geval aansprakelijk jegens u of een derde partij voor winstderving, verloren gegevens, aanschafkosten van vervangende producten, of enige indirecte, gevolgschade, voorbeeldige, incidentele, speciale of punitieve schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden of uw gebruik van, of onvermogen om de site te gebruiken, zelfs als het bedrijf op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Toegang tot en gebruik van de site is naar eigen goeddunken en risico, en u bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw apparaat of computersysteem, of verlies van gegevens als gevolg daarvan.

Voor zover maximaal toegestaan door de wet, zal onze aansprakelijkheid jegens u voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst, te allen tijde beperkt zijn tot een maximum van vijftig Amerikaanse dollars (US $ 50). Het bestaan van meer dan Ć©Ć©n claim zal deze limiet niet vergroten. U stemt ermee in dat onze leveranciers geen enkele aansprakelijkheid hebben die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst.

Sommige rechtsgebieden staan de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toe, dus de bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing.

Looptijd en beƫindiging. Onder voorbehoud van deze sectie blijven deze voorwaarden volledig van kracht terwijl u de site gebruikt. We kunnen uw rechten om de site te gebruiken op elk moment en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken opschorten of beƫindigen, inclusief voor elk gebruik van de site in strijd met deze voorwaarden. Na beƫindiging van uw rechten onder deze Voorwaarden, worden uw Account en recht op toegang tot en gebruik van de Site onmiddellijk beƫindigd. U begrijpt dat elke beƫindiging van uw account kan leiden tot verwijdering van uw gebruikersinhoud die is gekoppeld aan uw account uit onze live databases. Het Bedrijf is op geen enkele manier aansprakelijk jegens u voor de beƫindiging van uw rechten onder deze Voorwaarden. Zelfs nadat uw rechten onder deze voorwaarden zijn beƫindigd, blijven de volgende bepalingen van deze voorwaarden van kracht: secties 2 tot en met 2.5, sectie 3 en secties 4 tot en met 10.

Copyrightbeleid.

Het bedrijf respecteert het intellectuele eigendom van anderen en vraagt gebruikers van onze site hetzelfde te doen. In verband met onze site hebben we een beleid aangenomen en geĆÆmplementeerd dat de auteursrechtwetgeving respecteert en dat voorziet in de verwijdering van inbreukmakend materiaal en in de beĆ«indiging van gebruikers van onze online site die herhaaldelijk inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten. Als u van mening bent dat een van onze gebruikers door het gebruik van onze Site onrechtmatig inbreuk maakt op de auteursrechten op een werk en u wilt dat het vermeend inbreukmakende materiaal wordt verwijderd, dient u de volgende informatie in de vorm van een schriftelijke kennisgeving (volgens tot 17 USC Ā§ 512(c)) moeten worden verstrekt aan onze aangewezen Copyright Agent:

  • uw fysieke of elektronische handtekening;
  • identificatie van het (de) auteursrechtelijk beschermde werk (en) waarvan u beweert dat er inbreuk op is gemaakt;
  • identificatie van het materiaal op onze diensten waarvan u beweert dat het inbreuk maakt en dat u ons verzoekt te verwijderen;
  • voldoende informatie om ons in staat te stellen dergelijk materiaal te lokaliseren;
  • uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  • een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het aanstootgevende materiaal niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of onder de wet; en
  • een verklaring dat de informatie in de melding juist is, en op straffe van meineed, dat u ofwel de eigenaar bent van het auteursrecht waarop vermeend inbreuk is gemaakt, of dat u bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht.

Houd er rekening mee dat, op grond van 17 U.S.C. Ā§ 512 (f), onderwerpt elke verkeerde voorstelling van materiĆ«le feiten in een schriftelijke kennisgeving de klagende partij automatisch aan aansprakelijkheid voor enige schade, kosten en advocaatkosten die door ons zijn opgelopen in verband met de schriftelijke kennisgeving en beschuldiging van inbreuk op het auteursrecht.

Algemeen

Deze voorwaarden kunnen af en toe worden herzien en als we substantiƫle wijzigingen aanbrengen, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door u een e-mail te sturen naar het laatste e-mailadres dat u aan ons hebt verstrekt en/of door een duidelijke kennisgeving van de wijzigingen op onze website te plaatsen. Website. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van uw meest recente e-mailadres aan ons. In het geval dat het laatste e-mailadres dat u ons hebt verstrekt niet geldig is, zal onze verzending van de e-mail met een dergelijke kennisgeving niettemin een effectieve kennisgeving vormen van de wijzigingen die in de kennisgeving worden beschreven. Alle wijzigingen in deze Voorwaarden worden van kracht op de vroegste dertig (30) kalenderdagen volgend op onze verzending van een e-mailmelding aan u of dertig (30) kalenderdagen na het plaatsen van de kennisgeving van de wijzigingen op onze Site. Deze wijzigingen worden onmiddellijk van kracht voor nieuwe gebruikers van onze site. Voortgezet gebruik van onze site na kennisgeving van dergelijke wijzigingen geeft aan dat u dergelijke wijzigingen erkent en dat u ermee instemt gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden van dergelijke wijzigingen. Geschillenbeslechting. Lees deze Arbitrageovereenkomst zorgvuldig door. Het maakt deel uit van uw contract met Bedrijf en is van invloed op uw rechten. Het bevat procedures voor VERPLICHTE BINDENDE ARBITRAGE EN EEN AFSTAND VAN KLASSE ACTIE.

Toepasselijkheid van arbitrageovereenkomst. Alle claims en geschillen in verband met de voorwaarden of het gebruik van een product of dienst geleverd door het bedrijf die niet informeel of in een rechtbank voor geringe vorderingen kunnen worden opgelost, zullen worden opgelost door bindende arbitrage op individuele basis onder de voorwaarden van deze arbitrageovereenkomst. Tenzij anders overeengekomen, zullen alle arbitrageprocedures in het Engels worden gevoerd. Deze arbitrageovereenkomst is van toepassing op u en het bedrijf, en op alle dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, agenten, werknemers, rechtsvoorgangers, opvolgers en rechtverkrijgenden, evenals alle geautoriseerde of niet-geautoriseerde gebruikers of begunstigden van diensten of goederen die onder de voorwaarden worden geleverd.

Kennisgevingsvereiste en informele geschillenbeslechting. Voordat een van beide partijen arbitrage kan aanvragen, moet de partij eerst een schriftelijke kennisgeving van geschil naar de andere partij sturen waarin de aard en de basis van de claim of het geschil en de gevraagde oplossing worden beschreven. Een Kennisgeving aan het Bedrijf dient te worden gestuurd naar: Dorpsplein 10, 1115 CV Duivendrecht, Nederland. Nadat de kennisgeving is ontvangen, kunnen u en het bedrijf proberen de claim of het geschil informeel op te lossen. Als u en het Bedrijf de claim of het geschil niet binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de Kennisgeving hebben opgelost, kunnen beide partijen een arbitrageprocedure starten. Het bedrag van een schikkingsvoorstel dat door een partij is gedaan, mag pas aan de arbiter worden bekendgemaakt nadat de arbiter heeft bepaald op welk bedrag een van de partijen recht heeft.

Arbitrageregels. Arbitrage wordt gestart via de American Arbitration Association, een gevestigde aanbieder van alternatieve geschillenbeslechting die arbitrage aanbiedt zoals uiteengezet in deze sectie. Als AAA niet beschikbaar is voor arbitrage, komen de partijen overeen een alternatieve ADR-aanbieder te selecteren. De regels van de ADR-aanbieder zijn van toepassing op alle aspecten van de arbitrage, behalve voor zover dergelijke regels in strijd zijn met de Voorwaarden. De AAA Consumer Arbitration Rules die van toepassing zijn op de arbitrage zijn online beschikbaar op adr.org of door de AAA te bellen op 1-800-778-7879. De arbitrage wordt gevoerd door een enkele, neutrale arbiter. Alle vorderingen of geschillen waarbij het totale bedrag van de gevraagde toekenning minder is dan tienduizend Amerikaanse dollars (US $ 10.000,00) kunnen worden opgelost door middel van bindende arbitrage die niet op het uiterlijk is gebaseerd, naar keuze van de partij die om hulp vraagt. Voor claims of geschillen waarbij het totale bedrag van de gevraagde toekenning tienduizend Amerikaanse dollars (US $ 10.000,00) of meer is, wordt het recht op een hoorzitting bepaald door de arbitrageregels. Elke hoorzitting zal worden gehouden op een locatie binnen 100 mijl van uw woonplaats, tenzij u buiten de Verenigde Staten woont en tenzij de partijen anders overeenkomen. Als u buiten de VS woont, zal de arbiter de partijen redelijkerwijs op de hoogte stellen van de datum, tijd en plaats van eventuele mondelinge hoorzittingen. Elke uitspraak over de uitspraak van de arbiter kan worden ingediend bij elke bevoegde rechtbank. Als de arbiter u een prijs toekent die hoger is dan het laatste schikkingsaanbod dat het bedrijf u heeft gedaan voordat de arbitrage werd gestart, zal het bedrijf u het hoogste bedrag of $ 2.500,00 betalen. Elke partij draagt haar eigen kosten en uitgaven die voortvloeien uit de arbitrage en betaalt een gelijk deel van de honoraria en kosten van de ADR-aanbieder.

Aanvullende regels voor arbitrage die niet op het uiterlijk is gebaseerd. Indien gekozen wordt voor arbitrage op basis van niet-verschijning, zal de arbitrage telefonisch, online en/of uitsluitend gebaseerd zijn op schriftelijke opmerkingen; de specifieke wijze wordt gekozen door de partij die de arbitrage inleidt. De arbitrage houdt geen persoonlijke verschijning van de partijen of getuigen in, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen.

Tijdslimieten. Als u of het bedrijf arbitrage nastreeft, moet de arbitrageprocedure worden gestart en / of geƫist binnen de statuten van beperkingen en binnen elke deadline die is opgelegd onder de AAA-regels voor de relevante claim.

Autoriteit van arbiter. Als arbitrage wordt gestart, zal de arbiter beslissen over de rechten en aansprakelijkheden van u en het bedrijf, en het geschil zal niet worden samengevoegd met andere zaken of worden samengevoegd met andere zaken of partijen. De arbiter heeft de bevoegdheid om moties ter beschikking te stellen die een vordering geheel of gedeeltelijk afdoen. De arbiter heeft de bevoegdheid om geldelijke schadevergoedingen toe te kennen en om alle niet-geldelijke rechtsmiddelen of voorzieningen te verlenen die beschikbaar zijn voor een persoon onder de toepasselijke wetgeving, de AAA-regels en de Voorwaarden. De arbiter geeft een schriftelijke uitspraak en een verklaring van besluit af waarin de essentiƫle bevindingen en conclusies worden beschreven waarop de uitspraak is gebaseerd. De arbiter heeft dezelfde bevoegdheid om op individuele basis voorzieningen te treffen als een rechter in een rechtbank. De toekenning van de arbiter is definitief en bindend voor u en het bedrijf.

Afstand doen van juryrechtspraak. DE PARTIJEN ZIEN HIERBIJ AFSTAND VAN HUN GRONDWET EN WETTELIJKE RECHTEN OM NAAR DE RECHTBANK TE GAAN EN EEN PROCESVOERING TE HALEN VOOR EEN RECHTER OF EEN JURY, in plaats daarvan ervoor te kiezen dat alle vorderingen en geschillen zullen worden beslecht door arbitrage onder deze Arbitrageovereenkomst. Arbitrageprocedures zijn doorgaans beperkter, efficiƫnter en goedkoper dan de regels die in een rechtbank van toepassing zijn en zijn onderworpen aan een zeer beperkte toetsing door een rechtbank. In het geval dat er een geschil zou ontstaan tussen u en het bedrijf in een staats- of federale rechtbank in een rechtszaak om een arbitrale uitspraak of anderszins te ontruimen of af te dwingen, ZIEN U EN HET BEDRIJF AFSTAND VAN ALLE RECHTEN OP EEN JURYPROCES, in plaats daarvan verkiezen ze dat het geschil wordt opgelost door een rechter.

Afstand doen van collectieve of geconsolideerde vorderingen. Alle claims en geschillen die binnen de reikwijdte van deze arbitrageovereenkomst vallen, moeten op individuele basis en niet op collectieve basis worden beslecht of beslecht, en claims van meer dan Ć©Ć©n klant of gebruiker kunnen niet gezamenlijk of geconsolideerd worden beslecht of beslecht met die van een andere klant. of gebruiker.

Vertrouwelijkheid. Alle aspecten van de arbitrageprocedure zijn strikt vertrouwelijk. Partijen komen overeen tot geheimhouding, tenzij anders vereist door de wet. Deze paragraaf weerhoudt een partij er niet van om aan een rechtbank alle informatie voor te leggen die nodig is om deze Overeenkomst af te dwingen, een arbitrale uitspraak af te dwingen of om een gerechtelijk bevel of een billijke vergoeding te vragen.

Scheidbaarheid. Als enig deel of delen van deze arbitrageovereenkomst door de wet ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden door een rechtbank met competente jurisdictie, dan zijn dergelijke specifieke delen of delen niet van kracht en zullen ze worden verbroken en zal de rest van de overeenkomst worden verbroken. ga door met volle kracht en effect.

Recht om af te zien. Van enige of alle rechten en beperkingen die in deze Arbitrageovereenkomst zijn uiteengezet, kan afstand worden gedaan door de partij tegen wie de claim wordt ingesteld. Een dergelijke afstandsverklaring doet geen afstand van of heeft geen invloed op enig ander deel van deze arbitrageovereenkomst.

Voortbestaan van overeenkomst. Deze arbitrageovereenkomst blijft van kracht na beƫindiging van uw relatie met het bedrijf.

Rechtbank voor geringe vorderingen. Desalniettemin kunnen u of het bedrijf een individuele procedure aanspannen bij de rechtbank voor geringe vorderingen.

Billijke noodhulp. Hoe dan ook, het voorgaande kan elke partij verzoeken om billijke noodhulp voor een staats- of federale rechtbank om de status-quo te handhaven in afwachting van arbitrage. Een verzoek om voorlopige maatregelen wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van andere rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Arbitrageovereenkomst.

Claims die niet onderhevig zijn aan arbitrage. Niettegenstaande het voorgaande, zijn claims van laster, schending van de Computer Fraud and Abuse Act en inbreuk op of verduistering van het octrooi, het auteursrecht, het handelsmerk of de handelsgeheimen van de andere partij niet onderworpen aan deze arbitrageovereenkomst.

In alle omstandigheden waarin de voorgaande arbitrageovereenkomst de partijen toestaat om voor de rechtbank te procederen, komen de partijen hierbij overeen om zich voor dergelijke doeleinden te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken in Netherlands County, Californiƫ.

De Site is mogelijk onderworpen aan Amerikaanse exportwetten en kan onderworpen zijn aan export- of importregels in andere landen. U stemt ermee in om, in strijd met de exportwetten of -voorschriften van de Verenigde Staten, geen Amerikaanse technische gegevens die van het Bedrijf zijn verkregen, of producten die dergelijke gegevens gebruiken, direct of indirect te exporteren, opnieuw te exporteren of over te dragen.

Bedrijf is gevestigd op het adres in Paragraaf 10.8. Als u een inwoner van Californiƫ bent, kunt u klachten melden aan de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Product van het California Department of Consumer Affairs door schriftelijk contact met hen op te nemen op 400 R Street, Sacramento, CA 95814, of telefonisch op (800 ) 952-5210.

Elektronische communicatie. De communicatie tussen u en het bedrijf maakt gebruik van elektronische middelen, of u nu de site gebruikt of ons e-mails stuurt, of dat het bedrijf mededelingen op de site plaatst of via e-mail met u communiceert. Voor contractuele doeleinden stemt u (a) ermee in om berichten van het Bedrijf in elektronische vorm te ontvangen; en (b) gaat ermee akkoord dat alle voorwaarden, overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die het Bedrijf u elektronisch geeft, voldoen aan alle wettelijke verplichtingen waaraan dergelijke communicatie zou voldoen als deze op papier zou zijn geschreven.

Volledige voorwaarden. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het gebruik van de site. Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent niet dat wij afstand doen van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. De titels van de secties in deze Voorwaarden zijn alleen voor het gemak en hebben geen juridische of contractuele werking. Het woord "inclusief" betekent "inclusief zonder beperking". Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de andere bepalingen van deze Voorwaarden onaangetast en wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn gewijzigd zodat deze geldig en afdwingbaar is voor zover maximaal toegestaan door de wet. Uw relatie met het Bedrijf is die van een onafhankelijke contractant en geen van beide partijen is een agent of partner van de ander. Deze Voorwaarden, en uw rechten en verplichtingen hierin, mogen niet door u worden toegewezen, uitbesteed, gedelegeerd of anderszins worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf, en elke poging tot toewijzing, uitbesteding, delegatie of overdracht in strijd met het voorgaande zal nietig zijn en leegte. Het Bedrijf kan deze Voorwaarden vrijelijk toewijzen. De voorwaarden die in deze voorwaarden worden uiteengezet, zijn bindend voor rechtverkrijgenden.

Uw privacy. Lees ons privacybeleid.

Copyright / handelsmerkinformatie. Auteursrecht Ā©. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsmerken, logo's en servicemerken die op de Site worden weergegeven, zijn ons eigendom of het eigendom van andere derden. Het is u niet toegestaan deze Merken te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of de toestemming van een derde partij die mogelijk eigenaar is van de Merken.

Contactgegevens

Adres: Dorpsplein 10, 1115 CV Duivendrecht, Nederland

E-mail: cryptobegrijpena@gmail.com

Share