Warunki korzystania z Cryptobegrijpen.nl

Strona cryptobegrijpen.nl znajdująca się pod adresem http://cryptobegrijpen.nl/ jest dziełem chronionym prawem autorskim należącym do CryptoBegrijpen. Niektóre funkcje Witryny mogą podlegać dodatkowym wytycznym, warunkom lub zasadom, które zostaną opublikowane w Witrynie w związku z takimi funkcjami.

Wszystkie takie dodatkowe warunki, wytyczne i zasady są włączone przez odniesienie do niniejszych Warunków.

Niniejsze Warunki użytkowania opisują prawnie wiążące warunki, które nadzorują korzystanie z Witryny. LOGOWAJĄC SIĘ NA STRONIE, JESTEŚ ZGODNY Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI i oświadczasz, że masz uprawnienia i zdolność do ich zawarcia. MUSISZ MIEĆ CO NAJMNIEJ 18 LAT, ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO WITRYNY. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WSZYSTKIMI POSTANOWIENIAMI NINIEJSZYCH WARUNKÓW, NIE LOGUJ SIĘ I/LUB NIE KORZYSTAJ Z WITRYNY.

Warunki te wymagają korzystania z arbitrażu w sekcji 10.2 na zasadzie indywidualnej w celu rozstrzygania sporów, a także ograniczają dostępne środki zaradcze w przypadku sporu.

Dostęp do Witryny

Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków. Firma udziela użytkownikowi nieprzenoszalnej, niewyłącznej, odwołalnej, ograniczonej licencji na dostęp do Witryny wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek.

Pewne ograniczenia. Prawa zatwierdzone w niniejszych Warunkach podlegają następującym ograniczeniom: (a) nie możesz sprzedawać, wynajmować, dzierżawić, przenosić, cedować, dystrybuować, hostować ani w inny sposób komercyjnie wykorzystywać Witryny; (b) nie będziesz zmieniać, tworzyć dzieł pochodnych, dezasemblować, kompilować wstecznie ani dokonywać inżynierii wstecznej jakiejkolwiek części Witryny; (c) nie będziesz uzyskiwać dostępu do Witryny w celu zbudowania podobnej lub konkurencyjnej witryny; oraz (d) z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, żadna część Witryny nie może być kopiowana, reprodukowana, rozpowszechniana, ponownie publikowana, pobierana, wyświetlana, publikowana lub przesyłana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, chyba że wskazano inaczej, wszelkie przyszłe wydania, aktualizacje lub inny dodatek do funkcjonalności Witryny podlega niniejszym Warunkom. Wszelkie informacje o prawach autorskich i innych prawach własności w Witrynie muszą być zachowane na wszystkich jej kopiach.

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zaprzestania korzystania z Witryny z powiadomieniem lub bez powiadomienia. Zatwierdziłeś, że Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek zmiany, przerwanie lub zamknięcie Witryny lub jakiejkolwiek części.

Brak wsparcia lub konserwacji. Zgadzasz się, że Firma nie będzie miała obowiązku zapewnienia Ci wsparcia w związku z Witryną.

Z wyłączeniem wszelkich Treści użytkownika, które możesz dostarczyć, jesteś świadomy, że wszystkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, patenty, znaki towarowe i tajemnice handlowe, w Witrynie i jej zawartości należą do Firmy lub jej dostawców. Należy pamiętać, że niniejsze Warunki i dostęp do Witryny nie dają żadnych praw, tytułów ani udziałów w jakichkolwiek prawach własności intelektualnej, z wyjątkiem ograniczonych praw dostępu określonych w sekcji 2.1. Firma i jej dostawcy zastrzegają sobie wszelkie prawa nieudzielone w niniejszych Warunkach.

Treści użytkownika

Treści użytkownika. „Treści użytkownika” oznaczają wszelkie informacje i treści, które użytkownik przesyła do Witryny. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje Treści użytkownika. Ponosisz wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Treści użytkownika. Niniejszym oświadczasz, że Twoje Treści Użytkownika nie naruszają naszych Zasad dopuszczalnego użytkowania. Nie możesz oświadczać ani sugerować innym, że Twoje Treści Użytkownika są w jakikolwiek sposób dostarczane, sponsorowane lub wspierane przez Firmę. Ponieważ tylko Ty jesteś odpowiedzialny za Treści Użytkownika, możesz narazić się na odpowiedzialność. Firma nie jest zobowiązana do tworzenia kopii zapasowych publikowanych przez Ciebie Treści Użytkownika; ponadto Treści Użytkownika mogą zostać usunięte w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za tworzenie własnych kopii zapasowych Treści użytkownika, jeśli sobie tego życzysz.

Niniejszym udzielasz Spółce nieodwracalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej i w pełni opłaconej, ogólnoświatowej licencji na powielanie, rozpowszechnianie, publiczne wyświetlanie i wykonywanie, przygotowywanie prac pochodnych, włączanie do innych prac oraz wykorzystywanie i wykorzystywanie Treści Użytkownika w inny sposób, a także udzielać podlicencji na powyższe prawa wyłącznie w celu umieszczania Treści użytkownika w Witrynie. Użytkownik niniejszym nieodwracalnie zrzeka się wszelkich roszczeń i twierdzeń dotyczących praw osobistych lub przypisania w odniesieniu do Treści użytkownika.

Przyjęte zasady użytkowania. Poniższe warunki stanowią naszą „Politykę dopuszczalnego użytkowania”: Użytkownik zgadza się nie korzystać z Witryny w celu gromadzenia, przesyłania, przesyłania, wyświetlania lub rozpowszechniania jakichkolwiek Treści Użytkownika (i), które naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich lub jakąkolwiek własność intelektualną lub prawa własności; (ii) które są niezgodne z prawem, nękające, obraźliwe, deliktowe, grożące, szkodliwe, naruszające czyjąś prywatność, wulgarne, zniesławiające, fałszywe, celowo wprowadzające w błąd, zniesławiające handel, pornograficzne, obsceniczne, ewidentnie obraźliwe, promujące rasizm, bigoterię, nienawiść lub fizyczne wszelkiego rodzaju krzywdy wymierzone w jakąkolwiek grupę lub osobę; (iii) które są w jakikolwiek sposób szkodliwe dla nieletnich; lub (iv) które narusza jakiekolwiek przepisy prawa, regulacje lub obowiązki lub ograniczenia nałożone przez jakąkolwiek stronę trzecią.

Ponadto zgadzasz się nie: (i) przesyłać, przesyłać ani rozpowszechniać do Witryny lub za jej pośrednictwem oprogramowania przeznaczonego do uszkodzenia lub zmiany systemu komputerowego lub danych; (ii) wysyłać za pośrednictwem Witryny niezamówionych lub nieautoryzowanych reklam, materiałów promocyjnych, wiadomości-śmieci, spamu, łańcuszków, piramid lub jakiejkolwiek innej formy zduplikowanych lub niezamówionych wiadomości; (iii) używać Witryny do zbierania, gromadzenia, gromadzenia lub gromadzenia informacji lub danych dotyczących innych użytkowników bez ich zgody; (iv) ingerować, zakłócać lub tworzyć nadmierne obciążenie serwerów lub sieci podłączonych do Witryny lub naruszać przepisów, zasad lub procedur takich sieci; (v) próbować uzyskać nieautoryzowany dostęp do Witryny, czy to poprzez przeszukiwanie haseł, czy w jakikolwiek inny sposób; (vi) nękać lub przeszkadzać innym użytkownikom w korzystaniu z Witryny i korzystaniu z niej; lub (vi) używać oprogramowania lub automatycznych agentów lub skryptów do tworzenia wielu kont w Witrynie lub do generowania automatycznych wyszukiwań, żądań lub zapytań do Witryny.

Zastrzegamy sobie prawo do przeglądania wszelkich Treści użytkownika oraz do zbadania i/lub podjęcia odpowiednich działań przeciwko Tobie według naszego wyłącznego uznania, jeśli naruszysz Politykę dopuszczalnego użytkowania lub jakiekolwiek inne postanowienie niniejszych Warunków lub w inny sposób stworzysz odpowiedzialność dla nas lub jakiejkolwiek innej osoby. Takie działanie może obejmować usunięcie lub modyfikację Treści użytkownika, zamknięcie Konta zgodnie z sekcją 8 i/lub zgłoszenie Cię organom ścigania.

Jeśli przekażesz Firmie jakiekolwiek opinie lub sugestie dotyczące Witryny, niniejszym przekazujesz Firmie wszelkie prawa do takiej Opinii i zgadzasz się, że Firma będzie miała prawo do wykorzystania i pełnego wykorzystania takich Opinii i powiązanych informacji w dowolny sposób, jaki uzna za odpowiedni. Firma będzie traktować wszelkie Opinie przekazane Firmie jako niepoufne i niezastrzeżone.

Zgadzasz się zwolnić Spółkę i jej funkcjonariuszy, pracowników i agentów z odpowiedzialności, w tym kosztów i honorariów prawników, przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami zgłaszanymi przez osoby trzecie z powodu lub wynikających z (a) korzystania z Witryny, (b) Twoje naruszenie niniejszych Warunków, (c) Twoje naruszenie obowiązujących przepisów lub regulacji lub (d) Twoje Treści użytkownika. Firma zastrzega sobie prawo do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli w każdej sprawie, za którą jesteś zobowiązany do zabezpieczenia nas, a Ty zgadzasz się współpracować w naszej obronie przed tymi roszczeniami. Zgadzasz się nie załatwiać żadnej sprawy bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Firma dołoży uzasadnionych starań, aby powiadomić Cię o każdym takim roszczeniu, działaniu lub postępowaniu, gdy tylko się o tym dowie.

Linki i reklamy innych firm; Inni użytkownicy

Linki i reklamy innych firm. Witryna może zawierać łącza do witryn i usług stron trzecich i/lub wyświetlać reklamy stron trzecich. Takie linki i reklamy osób trzecich nie podlegają kontroli Firmy, a Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek linki i reklamy osób trzecich. . Firma zapewnia dostęp do tych linków i reklam stron trzecich wyłącznie dla wygody użytkownika i nie przegląda, zatwierdza, monitoruje, popiera, nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń w odniesieniu do linków i reklam stron trzecich. Korzystasz ze wszystkich linków i reklam stron trzecich na własne ryzyko i powinieneś zachować przy tym odpowiednią ostrożność i dyskrecję. Po kliknięciu dowolnego z linków i reklam podmiotów zewnętrznych obowiązują odpowiednie warunki i zasady podmiotów zewnętrznych, w tym praktyki dotyczące prywatności i gromadzenia danych stosowane przez te podmioty trzecie. .

Inni użytkownicy. Każdy użytkownik Witryny ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie własne Treści Użytkownika. Ponieważ nie kontrolujemy Treści Użytkownika, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za Treści Użytkownika, niezależnie od tego, czy zostały one dostarczone przez Ciebie, czy przez inne osoby. Zgadzasz się, że Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku takich interakcji. W przypadku sporu między Tobą a dowolnym użytkownikiem Witryny nie jesteśmy zobowiązani do udziału.

Niniejszym zwalniasz i na zawsze zwalniasz Firmę i naszych funkcjonariuszy, pracowników, agentów, następców i cesjonariuszy, a także zrzekasz się i zrzekasz się każdego przeszłego, obecnego i przyszłego sporu, roszczeń, kontrowersji, żądań, praw, zobowiązań, odpowiedzialności, działania i przyczyny wszelkiego rodzaju i natury, które powstały lub wynikają bezpośrednio lub pośrednio z Witryny lub które są bezpośrednio lub pośrednio związane z Witryną. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, niniejszym zrzekasz się sekcji 1542 kodeksu cywilnego Kalifornii w związku z powyższym, która stanowi: „ogólne zwolnienie nie obejmuje roszczeń, o których wierzyciel nie wie lub nie podejrzewa, że istnieją na jego korzyść w czas wykonania zwolnienia, który, o ile był przez niego znany, musiał mieć istotny wpływ na jego ugodę z dłużnikiem. "

Pliki cookie i sygnalizatory WWW. Jak każda inna strona internetowa, cryptobegrijpen.nl używa plików „cookies”. Te pliki cookie służą do przechowywania informacji, w tym preferencji odwiedzających oraz stron w witrynie, do których użytkownik odwiedził lub odwiedził. Informacje są wykorzystywane do optymalizacji doświadczeń użytkowników poprzez dostosowywanie zawartości naszej strony internetowej w oparciu o typ przeglądarki odwiedzających i/lub inne informacje.

Zastrzeżenia

Witryna jest udostępniana na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności”, a firma i nasi dostawcy wyraźnie zrzekają się wszelkich gwarancji i warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych, dorozumianych lub ustawowych, w tym wszelkich gwarancji lub warunków przydatności handlowej , przydatności do określonego celu, tytułu, cichej przyjemności, dokładności lub nienaruszania praw. My i nasi dostawcy nie gwarantujemy, że witryna spełni Twoje wymagania, będzie dostępna nieprzerwanie, na czas, bezpieczna lub wolna od błędów, lub będzie dokładna, niezawodna, wolna od wirusów lub innego szkodliwego kodu, kompletna, legalna lub bezpieczny. Jeśli obowiązujące prawo wymaga jakichkolwiek gwarancji w odniesieniu do witryny, wszystkie takie gwarancje są ograniczone do dziewięćdziesięciu (90) dni od daty pierwszego użycia.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie gwarancji dorozumianych, więc powyższe wyłączenie może nie dotyczyć użytkownika. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dotyczące czasu trwania dorozumianej gwarancji, więc powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania.

Ograniczenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, w żadnym wypadku firma ani nasi dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Ciebie lub jakiejkolwiek osoby trzeciej za jakiekolwiek utracone zyski, utracone dane, koszty zakupu produktów zastępczych lub jakiekolwiek pośrednie, wynikowe, przykładowe, przypadkowe, specjalne lub karne szkody wynikające z lub odnoszące się do niniejszych warunków lub korzystania lub niemożności korzystania z witryny, nawet jeśli firma została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Dostęp do witryny i korzystanie z niej odbywa się według własnego uznania i na ryzyko, a użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia urządzenia lub systemu komputerowego lub wynikające z tego straty danych.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, nasza odpowiedzialność wobec użytkownika za wszelkie szkody wynikające z niniejszej umowy lub z nią związane będzie zawsze ograniczona do maksymalnie pięćdziesięciu dolarów amerykańskich (50 USD). Istnienie więcej niż jednego roszczenia nie zwiększy tego limitu. Zgadzasz się, że nasi dostawcy nie będą ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z lub związanej z niniejszą umową.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, więc powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania.

Okres obowiązywania i wypowiedzenie. Z zastrzeżeniem niniejszej sekcji, niniejsze Warunki pozostaną w pełnej mocy i będą obowiązywać podczas korzystania z Witryny. Możemy zawiesić lub wypowiedzieć Twoje prawa do korzystania z Witryny w dowolnym momencie z dowolnego powodu według naszego wyłącznego uznania, w tym w przypadku korzystania z Witryny z naruszeniem niniejszych Warunków. Po wygaśnięciu Twoich praw wynikających z niniejszych Warunków, Twoje Konto oraz prawo do dostępu i korzystania z Witryny wygasają natychmiast. Rozumiesz, że każde zamknięcie Twojego Konta może wiązać się z usunięciem Twoich Treści Użytkownika powiązanych z Twoim Kontem z naszych aktualnych baz danych. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie za jakiekolwiek wygaśnięcie Twoich praw wynikających z niniejszych Warunków. Nawet po wygaśnięciu Twoich praw wynikających z niniejszych Warunków, następujące postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy: Sekcje 2 do 2.5, Sekcje 3 i Sekcje 4 do 10.

Polityka praw autorskich.

Firma szanuje własność intelektualną innych i prosi, aby użytkownicy naszej Witryny robili to samo. W związku z naszą Witryną przyjęliśmy i wdrożyliśmy politykę poszanowania praw autorskich, która przewiduje usuwanie wszelkich materiałów naruszających prawo oraz wygaśnięcie użytkowników naszej Witryny internetowej, którzy wielokrotnie naruszają prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie. Jeśli uważasz, że jeden z naszych użytkowników, korzystając z naszej Witryny, bezprawnie narusza prawa autorskie do utworu i życzysz sobie usunięcia materiału rzekomo naruszającego, następujące informacje w formie pisemnego powiadomienia (zgodnie z do 17 USC § 512 (c)) należy dostarczyć naszemu wyznaczonemu agentowi ds. praw autorskich:

  • Twój fizyczny lub elektroniczny podpis;
  • identyfikacja prac chronionych prawami autorskimi, które według Ciebie zostały naruszone;
  • identyfikacja materiału w naszych usługach, który Twoim zdaniem narusza prawo i którego usunięcia żądasz;
  • wystarczające informacje, aby umożliwić nam zlokalizowanie takich materiałów;
  • Twój adres, numer telefonu i adres e-mail;
  • oświadczenie, że masz w dobrej wierze przekonanie, że wykorzystanie materiałów budzących zastrzeżenia nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub zgodnie z prawem; i
  • oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i pod groźbą krzywoprzysięstwa, że jesteś właścicielem praw autorskich, które zostały rzekomo naruszone, lub że masz upoważnienie do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Należy pamiętać, że zgodnie z 17 U.S.C. § 512 (f), wszelkie fałszywe przedstawienie istotnych faktów w pisemnym powiadomieniu automatycznie naraża stronę składającą skargę na odpowiedzialność za wszelkie szkody, koszty i honoraria prawników poniesione przez nas w związku z pisemnym powiadomieniem i zarzutem naruszenia praw autorskich.

Generał

Niniejsze Warunki podlegają sporadycznym zmianom, a jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany, możemy powiadomić Cię, wysyłając wiadomość e-mail na ostatni podany przez Ciebie adres e-mail i/lub umieszczając w widocznym miejscu powiadomienie o zmianach na naszym Teren. Jesteś odpowiedzialny za podanie nam swojego najbardziej aktualnego adresu e-mail. W przypadku, gdy ostatni podany przez Ciebie adres e-mail jest nieważny, wysłanie przez nas wiadomości e-mail zawierającej takie zawiadomienie będzie stanowiło skuteczne powiadomienie o zmianach opisanych w zawiadomieniu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków zaczną obowiązywać najwcześniej trzydzieści (30) dni kalendarzowych po wysłaniu przez nas zawiadomienia e-mailem lub trzydzieści (30) dni kalendarzowych po opublikowaniu przez nas powiadomienia o zmianach w naszej Witrynie. Zmiany te wejdą w życie natychmiast dla nowych użytkowników naszej Witryny. Dalsze korzystanie z naszej Witryny po powiadomieniu o takich zmianach będzie oznaczać, że akceptujesz takie zmiany i zgadzasz się na związanie się warunkami takich zmian. Rozstrzyganie sporów. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Umową arbitrażową. Jest to część Twojej umowy z Firmą i wpływa na Twoje prawa. Zawiera procedury OBOWIĄZKOWEGO WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU ORAZ ZRZECZENIE SIĘ POZWU ZBIOROWEGO.

Zakres obowiązywania umowy o arbitraż. Wszelkie roszczenia i spory w związku z Warunkami lub korzystaniem z dowolnego produktu lub usługi dostarczanej przez Spółkę, których nie można rozstrzygnąć nieformalnie lub w sądzie ds. drobnych roszczeń, będą rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu na zasadzie indywidualnej zgodnie z warunkami niniejszej Umowy Arbitrażowej. O ile nie uzgodniono inaczej, wszystkie postępowania arbitrażowe będą prowadzone w języku angielskim. Niniejsza Umowa arbitrażowa ma zastosowanie do Ciebie i Spółki, a także do wszelkich podmiotów zależnych, stowarzyszonych, agentów, pracowników, poprzedników w interesie, następców i cesjonariuszy, a także wszystkich upoważnionych lub nieautoryzowanych użytkowników lub beneficjentów usług lub towarów dostarczanych zgodnie z Warunkami.

Wymóg powiadomienia i nieformalne rozstrzyganie sporów. Zanim którakolwiek ze stron będzie mogła wystąpić o arbitraż, strona musi najpierw wysłać drugiej stronie pisemne zawiadomienie o sporze opisujące charakter i podstawę roszczenia lub sporu oraz żądane zadośćuczynienie. Zawiadomienie do Spółki należy przesłać na adres: Dorpsplein 10, 1115 CV Duivendrecht, Holandia. Po otrzymaniu Powiadomienia Ty i Firma możecie podjąć próbę rozwiązania roszczenia lub sporu w sposób nieformalny. Jeśli Ty i Spółka nie rozwiążecie roszczenia lub sporu w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania Zawiadomienia, każda ze stron może rozpocząć postępowanie arbitrażowe. Kwota jakiejkolwiek oferty ugody złożonej przez którąkolwiek ze stron nie może zostać ujawniona arbitrowi, dopóki arbiter nie określi kwoty orzeczenia, do której uprawniona jest każda ze stron.

Zasady arbitrażu. Arbitraż zostanie zainicjowany przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe, uznanego dostawcę alternatywnego rozstrzygania sporów, który oferuje arbitraż, jak określono w niniejszym rozdziale. Jeżeli AAA nie jest dostępne do arbitrażu, strony zgadzają się wybrać alternatywnego Dostawcę ADR. Zasady Dostawcy ADR regulują wszystkie aspekty arbitrażu, z wyjątkiem sytuacji, w których zasady te są sprzeczne z Warunkami. Zasady arbitrażu konsumenckiego AAA regulujące arbitraż są dostępne online na stronie adr.org lub dzwoniąc do AAA pod numer 1-800-778-7879. Arbitraż będzie prowadzony przez jednego, neutralnego arbitra. Wszelkie roszczenia lub spory, w których łączna kwota żądanego odszkodowania jest mniejsza niż dziesięć tysięcy dolarów amerykańskich (10 000,00 USD), mogą być rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu nieopartego na wyglądzie, według uznania strony ubiegającej się o zadośćuczynienie. W przypadku roszczeń lub sporów, w których łączna kwota żądanego odszkodowania wynosi dziesięć tysięcy dolarów amerykańskich (10 000,00 USD) lub więcej, prawo do przesłuchania zostanie określone w regulaminie arbitrażowym. Każde przesłuchanie odbędzie się w miejscu w promieniu 100 mil od miejsca zamieszkania, chyba że mieszkasz poza Stanami Zjednoczonymi i strony nie postanowią inaczej. Jeśli mieszkasz poza Stanami Zjednoczonymi, arbiter powiadomi strony z odpowiednim wyprzedzeniem o dacie, godzinie i miejscu wszelkich rozpraw ustnych. Wszelkie orzeczenie w sprawie orzeczenia wydanego przez arbitra może zostać wniesione do dowolnego sądu właściwej jurysdykcji. Jeśli arbiter przyzna Ci nagrodę wyższą niż ostatnia oferta ugodowa, którą Firma złożyła Ci przed wszczęciem arbitrażu, Firma wypłaci Ci większą z tych nagród lub 2 500,00 USD. Każda ze stron ponosi własne koszty i wydatki wynikające z arbitrażu oraz pokrywa równą część opłat i kosztów Dostawcy ADR.

Dodatkowe zasady arbitrażu opartego na braku wyglądu. W przypadku wyboru arbitrażu bez stawiennictwa, arbitraż będzie prowadzony przez telefon, online i/lub wyłącznie na podstawie pisemnych oświadczeń; konkretny sposób zostanie wybrany przez stronę wszczynającą arbitraż. Arbitraż nie obejmuje osobistego stawiennictwa stron lub świadków, chyba że strony uzgodniły inaczej.

Limity czasowe. Jeśli Ty lub Firma będziecie dążyć do arbitrażu, postępowanie arbitrażowe musi zostać wszczęte i / lub zażądane w terminie przedawnienia oraz w jakimkolwiek terminie wyznaczonym zgodnie z Zasadami AAA dla stosownego roszczenia.

Organ arbitra. W przypadku wszczęcia arbitrażu arbiter zadecyduje o prawach i zobowiązaniach Państwa i Spółki, a spór nie zostanie skonsolidowany z żadnymi innymi sprawami ani połączony z innymi sprawami lub stronami. Arbiter ma prawo do rozpatrywania wniosków o rozpatrzenie całości lub części roszczenia. Arbiter ma prawo przyznać odszkodowanie pieniężne oraz przyznać wszelkie niepieniężne środki zaradcze lub ulgi dostępne dla osoby zgodnie z obowiązującym prawem, Zasadami AAA i Warunkami. Arbiter wydaje pisemny wyrok i oświadczenie orzekające opisujące istotne ustalenia i wnioski, na których opiera się wyrok. Arbiter ma takie same uprawnienia do indywidualnego przyznawania ulg, jakie miałby sędzia sądu. Orzeczenie arbitra jest ostateczne i wiążące dla Ciebie i Spółki.

Zrzeczenie się procesu przysięgłych. NINIEJSZYM STRONY ZRZEKAJĄ SIĘ PRAWA KONSTYTUCYJNEGO I USTAWOWEGO DO WSTĄPIENIA DO SĄDU I ROZPRAWY PRZED SĘDZIEM LUB SĄDEM PRZYSIĘGŁYM, zamiast tego wybierają, że wszystkie roszczenia i spory będą rozstrzygane w drodze arbitrażu na podstawie niniejszej Umowy Arbitrażowej. Procedury arbitrażowe są zazwyczaj bardziej ograniczone, wydajniejsze i tańsze niż zasady obowiązujące w sądzie i podlegają bardzo ograniczonej kontroli sądowej. W przypadku powstania sporu między Tobą a Firmą w jakimkolwiek sądzie stanowym lub federalnym w sprawie o zwolnienie lub wyegzekwowanie orzeczenia arbitrażowego lub w inny sposób, TY I FIRMA ZRZEKASZ SIĘ WSZYSTKICH PRAW DO ROZPRAWY SĄDOWEJ, zamiast tego decydując, aby spór został rozwiązany przez sędziego.

Zrzeczenie się roszczeń grupowych lub skonsolidowanych. Wszystkie roszczenia i spory w zakresie niniejszej umowy arbitrażowej muszą być rozstrzygane indywidualnie, a nie na zasadzie grupowej, a roszczenia więcej niż jednego klienta lub użytkownika nie mogą być przedmiotem arbitrażu lub postępowania sądowego wspólnie lub skonsolidowanego z roszczeniami jakiegokolwiek innego klienta lub użytkownika.

Poufność. Wszystkie aspekty postępowania arbitrażowego będą ściśle poufne. Strony zgadzają się zachować poufność, chyba że prawo stanowi inaczej. Niniejszy ustęp nie uniemożliwia stronie przedłożenia sądowi jakichkolwiek informacji niezbędnych do wyegzekwowania niniejszej Umowy, wyegzekwowania orzeczenia arbitrażowego lub dochodzenia nakazu sądowego lub słusznego zadośćuczynienia. .

Rozdzielność postanowień. Jeśli jakakolwiek część lub części niniejszej Umowy arbitrażowej zostaną uznane z mocy prawa za nieważne lub niewykonalne przez sąd właściwej jurysdykcji, wówczas taka konkretna część lub części nie będą miały mocy i skutków i zostaną zerwane, a pozostała część Umowy zostanie nadal z pełną mocą i skutkiem.

Prawo do zrzeczenia się. Wszelkie lub wszystkie prawa i ograniczenia określone w niniejszej Umowie arbitrażowej mogą zostać uchylone przez stronę, przeciwko której dochodzone jest roszczenie. Takie zrzeczenie się nie uchyla ani nie wpływa na żadną inną część niniejszej Umowy Arbitrażowej.

Przetrwanie umowy. Niniejsza Umowa arbitrażowa będzie obowiązywać po rozwiązaniu Twoich relacji z Firmą.

Mały sąd roszczenia. Niemniej jednak, zarówno Ty, jak i Firma, możecie wnieść indywidualne powództwo w sądzie ds. Drobnych roszczeń.

Nadzwyczajna pomoc słuszna. W każdym razie każda ze stron może domagać się doraźnego sprawiedliwego zadośćuczynienia przed sądem stanowym lub federalnym w celu utrzymania status quo w toku arbitrażu. Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych nie będzie uważany za zrzeczenie się jakichkolwiek innych praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy Arbitrażowej.

Roszczenia niepodlegające arbitrażowi. Niezależnie od powyższego, roszczenia o zniesławienie, naruszenie ustawy o oszustwach komputerowych i nadużyciach oraz naruszenie lub przywłaszczenie patentu, praw autorskich, znaku towarowego lub tajemnic handlowych drugiej strony nie będą podlegać niniejszej Umowie arbitrażowej.

We wszystkich okolicznościach, w których powyższa umowa arbitrażowa zezwala stronom na prowadzenie postępowania sądowego, strony niniejszym zgadzają się poddać osobistej jurysdykcji sądów znajdujących się w hrabstwie holenderskim w Kalifornii, do takich celów.

Witryna może podlegać przepisom dotyczącym kontroli eksportu w Stanach Zjednoczonych i może podlegać przepisom eksportowym lub importowym w innych krajach. Zgadzasz się nie eksportować, reeksportować ani nie przekazywać, bezpośrednio ani pośrednio, jakichkolwiek danych technicznych ze Stanów Zjednoczonych uzyskanych od Firmy ani jakichkolwiek produktów wykorzystujących takie dane, z naruszeniem przepisów lub regulacji eksportowych Stanów Zjednoczonych.

Siedziba firmy znajduje się pod adresem podanym w punkcie 10.8. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz zgłaszać skargi do Działu Pomocy Reklamacyjnej w Wydziale Produktów Konsumenckich Kalifornijskiego Departamentu Spraw Konsumenckich, kontaktując się z nim pisemnie pod adresem 400 R Street, Sacramento, CA 95814 lub telefonicznie pod numerem (800 ) 952-5210.

Komunikacja elektroniczna. Komunikacja między Tobą a Firmą odbywa się drogą elektroniczną, niezależnie od tego, czy korzystasz z Witryny, czy wysyłasz nam e-maile, czy też Firma publikuje powiadomienia w Witrynie lub komunikuje się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej. W celach umownych (a) wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości od Spółki w formie elektronicznej; oraz (b) zgadzają się, że wszystkie warunki, umowy, zawiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które Firma przekazuje Państwu drogą elektroniczną, spełniają wszelkie prawne zobowiązania, które taka komunikacja spełniałaby, gdyby była sporządzona w formie papierowej.

Całość warunków. Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między Tobą a nami dotyczącej korzystania z Witryny. Nasze niewykonanie lub nieegzekwowanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie działać jako zrzeczenie się takiego prawa lub postanowienia. Tytuły sekcji w niniejszych Warunkach służą wyłącznie wygodzie i nie mają skutków prawnych ani umownych. Słowo „w tym” oznacza „w tym bez ograniczeń”. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną nienaruszone, a nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie uznane za zmodyfikowane tak, aby było ważne i wykonalne w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. Twoja relacja z Firmą jest relacją niezależnego kontrahenta i żadna ze stron nie jest agentem ani partnerem drugiej. Niniejsze Warunki oraz zawarte w nich prawa i obowiązki nie mogą być cedowane, podzlecane, delegowane lub w inny sposób przekazywane przez Ciebie bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, a wszelkie próby cesji, podwykonawstwa, delegacji lub przeniesienia z naruszeniem powyższego będą nieważne i unieważnić. Spółka może dowolnie przypisywać niniejsze Warunki. Warunki określone w niniejszych Warunkach są wiążące dla cesjonariuszy.

Twoja prywatność. Przeczytaj naszą Politykę prywatności.

Informacje o prawach autorskich / znakach towarowych. Prawa autorskie ©. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki towarowe, logo i znaki usługowe wyświetlane w Witrynie są naszą własnością lub własnością innych osób trzecich. Nie wolno używać tych Znaków bez naszej uprzedniej pisemnej zgody lub zgody takiej strony trzeciej, która może być właścicielem Znaków.

Informacje kontaktowe

Adres: Dorpsplein 10, 1115 CV Duivendrecht, Holandia

E-mail: cryptobegrijpena@gmail.com

Share