Cryptobegrijpen.nl Betingelser for brug

Webstedet cryptobegrijpen.nl placeret på http://cryptobegrijpen.nl/ er et ophavsretligt beskyttet værk, der tilhører CryptoBegrijpen. Visse funktioner på webstedet kan være underlagt yderligere retningslinjer, vilkår eller regler, som vil blive offentliggjort på webstedet i forbindelse med sådanne funktioner.

Alle sådanne yderligere vilkår, retningslinjer og regler er indarbejdet som reference i disse Vilkår.

Disse brugsbetingelser beskrev de juridisk bindende vilkår og betingelser, der fører tilsyn med din brug af webstedet. Ved at logge ind på webstedet, ER DU OVERENSSTEMMELIG, AT DISSE BETINGELSER, og du erklærer, at du har autoritet og kapacitet til at indgå disse vilkår. DU SKULLE VÆRE MINDST 18 ÅR FOR AT FÅ ADGANG TIL SIDEN. HVIS DU ER UENIG I ALLE LEVERING AF DISSE VILKÅR, MÅ IKKE LOGGE I OG / ELLER BRUGE SIDEN.

Disse vilkår kræver brug af voldgift, afsnit 10.2 på individuelt grundlag for at løse tvister og også begrænse de retsmidler, der er tilgængelige for dig i tilfælde af en tvist.

Adgang til webstedet

Underlagt disse vilkår. Virksomheden giver dig en ikke-overførbar, ikke-eksklusiv, tilbagekaldelig, begrænset licens til at få adgang til webstedet udelukkende til din egen personlige, ikke-kommercielle brug.

Visse begrænsninger. De rettigheder, der er godkendt til dig i disse vilkår, er underlagt følgende begrænsninger: (a) du må ikke sælge, leje, lease, overføre, tildele, distribuere, være vært eller på anden måde kommercielt udnytte webstedet; (b) du må ikke ændre, fremstille afledte værker af, adskille, samle omvendt eller reverse engineer nogen del af webstedet; (c) du har ikke adgang til webstedet for at opbygge et lignende eller konkurrencedygtigt websted; og (d) bortset fra som udtrykkeligt angivet heri, må ingen dele af webstedet kopieres, reproduceres, distribueres, genudgives, downloades, vises, sendes eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde, medmindre andet er angivet, enhver fremtidig frigivelse, opdatering eller anden tilføjelse til funktionaliteten på webstedet er underlagt disse vilkår. Alle meddelelser om ophavsret og andre beskyttede rettigheder på webstedet skal opbevares på alle kopier deraf.

Virksomheden forbeholder sig ret til at ændre, suspendere eller ophøre med webstedet med eller uden varsel til dig. Du godkendte, at Virksomheden ikke holdes ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for nogen ændring, afbrydelse eller opsigelse af Webstedet eller nogen del.

Ingen support eller vedligeholdelse. Du accepterer, at virksomheden ikke er forpligtet til at yde dig support i forbindelse med webstedet.

Bortset fra ethvert brugerindhold, som du måtte give, er du opmærksom på, at alle intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder ophavsrettigheder, patenter, varemærker og forretningshemmeligheder, på webstedet og dets indhold ejes af virksomhedens eller virksomhedens leverandører. Bemærk, at disse Vilkår og adgang til Webstedet ikke giver dig nogen rettigheder, ejendom eller interesse i eller til intellektuelle ejendomsrettigheder, undtagen de begrænsede adgangsrettigheder, der er udtrykt i afsnit 2.1. Virksomheden og dets leverandører forbeholder sig alle rettigheder, der ikke er givet i disse vilkår.

Brugerindhold

Brugerindhold. "Brugerindhold" betyder al og al information og indhold, som en bruger sender til webstedet. Du er eneansvarlig for dit brugerindhold. Du bærer alle risici forbundet med brugen af dit brugerindhold. Du bekræfter hermed, at dit brugerindhold ikke overtræder vores politik for acceptabel brug. Du må ikke repræsentere eller antyde over for andre, at dit brugerindhold på nogen måde leveres, sponsoreres eller godkendes af virksomheden. Fordi du alene er ansvarlig for dit brugerindhold, kan du udsætte dig selv for ansvar. Virksomheden er ikke forpligtet til at tage backup af det brugerindhold, du sender; også kan dit brugerindhold slettes når som helst uden forudgående varsel til dig. Du er eneansvarlig for at lave dine egne sikkerhedskopier af dit brugerindhold, hvis du ønsker det.

Du giver hermed virksomheden en irreversibel, ikke-eksklusiv, royaltyfri og fuldt betalt, verdensomspændende licens til at reproducere, distribuere, offentligt vise og udføre, forberede afledte værker af, inkorporere i andre værker og på anden måde bruge og udnytte dit brugerindhold og til yde underlicenser af de foregående rettigheder udelukkende med det formål at medtage dit brugerindhold på webstedet. Du giver hermed uigenkaldeligt afkald på krav og påstande om moralske rettigheder eller tilskrivning med hensyn til dit brugerindhold.

Politik for acceptabel brug. Følgende vilkår udgør vores "Politik for acceptabel brug": Du accepterer ikke at bruge webstedet til at indsamle, uploade, transmittere, vise eller distribuere noget brugerindhold (i), der krænker nogen tredjepartsret eller intellektuel ejendomsret eller ejendomsret; (ii) der er ulovligt, chikanerende, krænkende, torturistisk, truende, skadeligt, invasivt mod andres privatliv, vulgært, ærekrænkende, falsk, forsætligt vildledende, handel injurierende, pornografisk, uanstændigt, åbenlyst krænkende, fremmer racisme, afsky, had eller fysisk skade af enhver art mod enhver gruppe eller person; (iii) det er skadeligt for mindreårige på nogen måde; eller (iv) der er i strid med nogen lov, regulering eller forpligtelser eller begrænsninger pålagt af en tredjepart.

Derudover accepterer du ikke at: (i) uploade, transmittere eller distribuere til eller gennem webstedet software, der er beregnet til at beskadige eller ændre et computersystem eller data; (ii) sende uopfordrede eller uautoriserede reklamer, reklamemateriale, uønsket mail, spam, kædebreve, pyramideskemaer eller andre former for duplikerende eller uopfordrede beskeder via webstedet (iii) bruge webstedet til at høste, indsamle, indsamle eller samle information eller data vedrørende andre brugere uden deres samtykke; (iv) interferere med, forstyrre eller oprette en unødig byrde for servere eller netværk, der er forbundet til webstedet, eller overtræde reglerne, politikkerne eller procedurerne for sådanne netværk; (v) forsøg på at få uautoriseret adgang til webstedet, hvad enten det er ved hjælp af adgangskodedrift eller andre måder; (vi) chikanere eller forstyrre enhver anden brugers brug og glæde af Webstedet; eller (vi) bruge software eller automatiserede agenter eller scripts til at producere flere konti på webstedet eller til at generere automatiserede søgninger, anmodninger eller forespørgsler til webstedet.

Vi forbeholder os ret til at gennemgå ethvert brugerindhold og undersøge og / eller træffe passende handlinger mod dig efter eget skøn, hvis du overtræder politikken for acceptabel brug eller enhver anden bestemmelse i disse vilkår eller på anden måde skaber ansvar for os eller enhver anden person. En sådan handling kan omfatte fjernelse eller ændring af dit brugerindhold, opsigelse af din konto i overensstemmelse med afsnit 8 og / eller rapportering til retshåndhævende myndigheder.

Hvis du giver virksomheden feedback eller forslag vedrørende webstedet, tildeler du hermed virksomheden alle rettigheder i sådan feedback og accepterer, at virksomheden har ret til at bruge og fuldt ud at udnytte sådan feedback og relaterede oplysninger på enhver måde, som det finder passende. Virksomheden behandler enhver feedback, du giver til virksomheden, som ikke-fortrolig og ikke-proprietær.

Du accepterer at skadesløse og holde selskabet og dets officerer, medarbejdere og agenter uskadelige, herunder omkostninger og advokatsalærer, fra ethvert krav eller krav fra en tredjepart på grund af eller som følge af (a) din brug af webstedet, (b) din overtrædelse af disse vilkår, (c) din overtrædelse af gældende love eller regler eller (d) dit brugerindhold. Virksomheden forbeholder sig retten til at påtage sig det eksklusive forsvar og kontrol over ethvert spørgsmål, som du er forpligtet til at skadesløse os for, og du accepterer at samarbejde med vores forsvar for disse krav. Du accepterer ikke at bilægge nogen sager uden forudgående skriftligt samtykke fra virksomheden. Virksomheden vil gøre en rimelig indsats for at underrette dig om sådanne krav, handlinger eller procedurer, når de bliver opmærksomme på det.

Tredjeparts links og annoncer. Webstedet kan indeholde links til tredjepartswebsteder og -tjenester og / eller displayannoncer for tredjeparter. Sådanne tredjepartslinks og -annoncer er ikke under virksomhedens kontrol, og virksomheden er ikke ansvarlig for nogen tredjepartslinks og annoncer. Virksomheden giver kun adgang til disse tredjepartslinks og annoncer som en bekvemmelighed for dig og gennemgår ikke, godkender, overvåger, godkender, garanterer eller fremsætter nogen erklæringer med hensyn til tredjepartslinks og annoncer. Du bruger alle tredjepartslinks og -annoncer på egen risiko og skal anvende et passende niveau af forsigtighed og skønsmæssig handling i dette. Når du klikker på et af tredjepartslinks og -annoncer, gælder den gældende tredjeparts vilkår og politikker, inklusive tredjeparts privatlivs- og dataindsamlingspraksis.

Andre brugere. Hver webstedsbruger er eneansvarlig for alt sit eget brugerindhold. Da vi ikke kontrollerer brugerindhold, anerkender du og accepterer, at vi ikke er ansvarlige for noget brugerindhold, uanset om det leveres af dig eller af andre. Du accepterer, at virksomheden ikke er ansvarlig for tab eller skader, der opstår som følge af sådanne interaktioner. Hvis der er en tvist mellem dig og en hvilken som helst webstedsbruger, er vi ikke forpligtet til at blive involveret.

Du frigiver herved og for altid frigør virksomheden og vores officerer, medarbejdere, agenter, efterfølgere og tildeler fra og giver hermed afkald på hver eneste fortid, nutid og fremtidig tvist, krav, kontrovers, krav, ret, forpligtelse, ansvar, handling og årsag til handling af enhver art og art, der er opstået eller opstår direkte eller indirekte ud af, eller som er direkte eller indirekte relateret til webstedet. Hvis du er bosiddende i Californien, giver du hermed afkald på Californiens civilretlige sektion 1542 i forbindelse med det foregående, der siger: "en generel frigivelse omfatter ikke krav, som kreditor ikke kender eller har mistanke om, at der eksisterer til hans eller hendes fordel på tidspunktet for fuldbyrdelsen af frigivelsen, som, hvis den er kendt af ham, skal have haft væsentlig indflydelse på hans eller hendes forlig med debitor.

Cookies og Web Beacons. Som ethvert andet websted bruger cryptobegrijpen.nl 'cookies'. Disse cookies bruges til at gemme oplysninger inklusive besøgendes præferencer og siderne på webstedet, som den besøgende har fået adgang til eller besøgt. Oplysningerne bruges til at optimere brugernes oplevelse ved at tilpasse vores websideindhold baseret på de besøgendes browsertype og / eller andre oplysninger.

Ansvarsfraskrivelse

Webstedet leveres på "som det er" og "som tilgængeligt", og firma og vores leverandører fraskriver sig udtrykkeligt alle garantier og betingelser af enhver art, hvad enten det er udtrykkeligt, underforstået eller lovpligtigt, herunder alle garantier eller betingelser for salgbarhed , egnethed til et bestemt formål, titel, stille nydelse, nøjagtighed eller ikke-krænkelse. Vi og vores leverandører garanterer ikke, at webstedet opfylder dine krav, vil være tilgængeligt uafbrudt, rettidigt, sikkert eller fejlfrit eller være nøjagtigt, pålideligt, fri for vira eller anden skadelig kode, komplet, lovlig eller sikkert. Hvis gældende lovgivning kræver garantier med hensyn til webstedet, er alle sådanne garantier begrænset til halvfems (90) dage fra datoen for første brug.

Nogle jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse af underforståede garantier, så ovenstående undtagelse gælder muligvis ikke for dig. Nogle jurisdiktioner tillader ikke begrænsninger for, hvor længe en underforstået garanti varer, så ovenstående begrænsning gælder muligvis ikke for dig.

Begrænsning af ansvar

I det maksimale omfang, som loven tillader, er selskabet eller vores leverandører under ingen omstændigheder ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for mistet fortjeneste, mistede data, omkostninger ved indkøb af erstatningsprodukter eller indirekte, følgeskab, eksemplarisk, tilfældig, særlige eller straffende skader, der opstår eller relaterer til disse vilkår eller din brug af eller manglende evne til at bruge webstedet, selvom virksomheden er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader. Adgang til og brug af webstedet sker efter eget skøn og risiko, og du er eneansvarlig for enhver skade på din enhed eller dit computersystem eller tab af data deraf.

I det maksimale omfang, som loven tillader, uanset det modsatte, der er indeholdt heri, er vores ansvar over for dig for eventuelle skader, der opstår som følge af eller relateret til denne aftale, til enhver tid begrænset til maksimalt halvtreds amerikanske dollars (us $ 50). Eksistensen af mere end en påstand vil ikke udvide denne grænse. Du accepterer, at vores leverandører ikke har noget ansvar af nogen art, der stammer fra eller relaterer til denne aftale.

Nogle jurisdiktioner tillader ikke begrænsning eller udelukkelse af ansvar for tilfældige eller følgeskader, så ovenstående begrænsning eller udelukkelse gælder muligvis ikke for dig.

Opsigelse og opsigelse. Med forbehold for dette afsnit forbliver disse vilkår i fuld kraft, mens du bruger webstedet. Vi kan suspendere eller opsige dine rettigheder til at bruge webstedet til enhver tid af enhver grund efter eget skøn, herunder for enhver brug af webstedet i strid med disse vilkår. Ved ophør af dine rettigheder i henhold til disse vilkår ophører din konto og ret til at få adgang til og bruge webstedet med det samme. Du forstår, at enhver opsigelse af din konto kan indebære sletning af dit brugerindhold, der er knyttet til din konto, fra vores live databaser. Virksomheden har intet ansvar over for dig for opsigelse af dine rettigheder i henhold til disse Vilkår. Selv efter at dine rettigheder i henhold til disse Vilkår er ophørt, forbliver følgende bestemmelser i disse Vilkår gældende: Afsnit 2 til 2.5, Afsnit 3 og Afsnit 4 til 10.

Virksomheden respekterer andres intellektuelle ejendomsret og beder brugerne af vores websted om at gøre det samme. I forbindelse med vores websted har vi vedtaget og implementeret en politik, der respekterer ophavsretsloven, der indeholder bestemmelser om fjernelse af alt krænkende materiale og til opsigelse af brugere af vores online-side, der gentagne gange krænker intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder ophavsret. Hvis du mener, at en af vores brugere ved brug af vores websted ulovligt krænker ophavsretten til et værk og ønsker at få det angiveligt krænkende materiale fjernet, følgende oplysninger i form af en skriftlig meddelelse (i henhold til til 17 USC § 512 (c)) skal leveres til vores udpegede copyright-agent:

  • din fysiske eller elektroniske signatur
  • identifikation af det / de copyright-beskyttede værker, som du hævder at være krænket
  • identifikation af materialet på vores tjenester, som du hævder er krænkende, og som du beder os om at fjerne;
  • tilstrækkelig information til, at vi kan finde sådant materiale;
  • din adresse, telefonnummer og e-mail-adresse
  • en erklæring om, at du har en god tro på, at brug af det anstødelige materiale ikke er autoriseret af ophavsretsejeren, dens agent eller i henhold til loven; og
  • en erklæring om, at oplysningerne i meddelelsen er korrekte og under straf for mened, at du enten er ejeren af den ophavsret, der angiveligt er blevet krænket, eller at du er autoriseret til at handle på ophavsretsindehaverens vegne.

Bemærk, at i henhold til 17 U.S.C. § 512 (f) udsætter enhver forkert fremstilling af væsentlig kendsgerning i en skriftlig meddelelse automatisk den klagende part for erstatningsansvar for eventuelle skader, omkostninger og advokatsalær, der pådrages os i forbindelse med den skriftlige meddelelse og påstand om krænkelse af ophavsretten.

Generel

Disse vilkår er underlagt lejlighedsvis revision, og hvis vi foretager væsentlige ændringer, kan vi underrette dig ved at sende dig en e-mail til den sidste e-mail-adresse, du har givet os og / eller ved tydeligt at sende en meddelelse om ændringerne på vores Websted. Du er ansvarlig for at give os din nyeste e-mail-adresse. I tilfælde af at den sidste e-mail-adresse, som du har givet os, ikke er gyldig, vil vores afsendelse af e-mail, der indeholder en sådan meddelelse, ikke desto mindre udgøre en effektiv meddelelse om de ændringer, der er beskrevet i meddelelsen. Enhver ændring af disse vilkår træder i kraft tidligst tredive (30) kalenderdage efter vores afsendelse af en e-mail-meddelelse til dig eller tredive (30) kalenderdage efter vores udstationering af meddelelse om ændringerne på vores websted. Disse ændringer vil straks træde i kraft for nye brugere af vores websted. Fortsat brug af vores websted efter meddelelse om sådanne ændringer skal angive din anerkendelse af sådanne ændringer og samtykke til at være bundet af vilkårene og betingelserne for sådanne ændringer. Tvistbilæggelse. Læs denne voldgiftsaftale omhyggeligt. Det er en del af din kontrakt med virksomheden og påvirker dine rettigheder. Den indeholder procedurer for OBLIGATORISK BINDENDE ARBITRATION OG EN AFFRA AF KLASSEHANDLING.

Anvendelse af voldgiftsaftale. Alle krav og tvister i forbindelse med Vilkårene eller brugen af ethvert produkt eller en tjenesteydelse, der leveres af Virksomheden, og som ikke kan løses uformelt eller i mindre domstole, skal løses ved bindende voldgift på individuelt grundlag i henhold til vilkårene i denne voldgiftsaftale. Medmindre andet er aftalt, skal alle voldgiftssager afholdes på engelsk. Denne voldgiftsaftale gælder for dig og virksomheden og for alle datterselskaber, tilknyttede virksomheder, agenter, medarbejdere, forgængere i interesse, efterfølgere og tildelte såvel som alle autoriserede eller uautoriserede brugere eller modtagere af tjenester eller varer leveret under vilkårene.

Bekendtgørelseskrav og uformel tvistbilæggelse. Inden en af parterne kan anmode om voldgift, skal parten først sende en skriftlig tvist til den anden part, der beskriver arten og grundlaget for kravet eller tvisten og den anmodede lettelse. En meddelelse til virksomheden skal sendes til: Dorpsplein 10, 1115 CV Duivendrecht, Holland. Når meddelelsen er modtaget, kan du og virksomheden forsøge at løse kravet eller tvisten uformelt. Hvis du og virksomheden ikke løser kravet eller tvisten inden for tredive (30) dage efter meddelelsen er modtaget, kan en af parterne indlede en voldgiftsprocedure. Beløbet for ethvert forligstilbud, der er fremsat af nogen af parterne, kan ikke videregives til voldgiftsmanden, før efter at voldgiftsmanden har bestemt det beløb, som en af parterne har ret til.

Voldgiftsregler. Voldgift skal initieres gennem American Arbitration Association, en etableret alternativ tvistbilæggelsesudbyder, der tilbyder voldgift som beskrevet i dette afsnit. Hvis AAA ikke er tilgængelig for voldgift, er parterne enige om at vælge en alternativ ADR-udbyder. ADR-udbyderens regler styrer alle aspekter af voldgiften undtagen i det omfang sådanne regler er i strid med vilkårene. AAA-reglerne om voldgift for forbrugere, der regulerer voldgiften, er tilgængelige online på adr.org eller ved at ringe til AAA på 1-800-778-7879. Voldgiften gennemføres af en enkelt, neutral voldgiftsmand. Eventuelle krav eller tvister, hvor det samlede beløb for den tildelte tildeling er mindre end Ti tusind amerikanske dollars (US $ 10.000,00) kan løses ved hjælp af bindende voldgiftsmæssig vold, efter valg af den part, der søger lettelse. For krav eller tvister, hvor det samlede beløb for den tildelte pris er ti tusind amerikanske dollars (US $ 10.000,00) eller mere, bestemmes retten til en høring i voldgiftsreglerne. Enhver høring afholdes et sted inden for 100 miles fra din bopæl, medmindre du bor uden for USA, og medmindre parterne er enige om andet. Hvis du bor uden for USA, skal voldgiftsmanden give parterne en rimelig varsel om dato, tidspunkt og sted for eventuelle mundtlige høringer. Enhver dom om voldgiftskendelsen kan afsiges i enhver domstol med kompetent jurisdiktion. Hvis voldgiftsmanden tildeler dig en pris, der er større end det sidste afviklingstilbud, som virksomheden gav dig inden indledningen af voldgift, betaler virksomheden dig det største af kendelsen eller $ 2.500,00. Hver part bærer sine egne omkostninger og udbetalinger som følge af voldgiften og skal betale en lige stor del af gebyrerne og omkostningerne for ADR-udbyderen.

Yderligere regler for ikke-udseende baseret voldgift. Hvis der vælges ikke-udseende baseret voldgift, skal voldgiften foregå telefonisk, online og / eller udelukkende på skriftlige indlæg; den specifikke måde skal vælges af den part, der indleder voldgiften. Voldgiften indebærer ikke noget personligt udseende af parterne eller vidner, medmindre andet er aftalt mellem parterne.

Tidsgrænser. Hvis du eller virksomheden forfølger voldgift, skal voldgiftshandlingen initieres og / eller kræves inden for rammerne af begrænsningen og inden for enhver frist, der er pålagt i henhold til AAA-reglerne for det relevante krav.

Voldgiftsmyndighed. Hvis der indledes voldgift, afgør voldgiftsmanden dig og virksomhedens rettigheder og forpligtelser, og tvisten konsolideres ikke med andre forhold eller forbindes med andre sager eller parter. Voldgiftsmanden har beføjelse til at give bevægelser dispositive over for hele eller dele af ethvert krav. Voldgiftsmanden har beføjelse til at tilkende monetær erstatning og give ethvert ikke-monetært middel eller fritagelse til rådighed for en person i henhold til gældende lov, AAA-reglerne og vilkårene. Voldgiftsmanden udsteder en skriftlig kendelse og en afgørelse, der beskriver de væsentligste fund og konklusioner, som kendelsen er baseret på. Voldgiftsmanden har samme myndighed til at afsige fritagelse på individuelt grundlag, som en dommer ved en domstol ville have. Tildelingen af voldgiftsmanden er endelig og bindende for dig og virksomheden.

Afkald på retssag. PARTERNE AFGIVER HVORME DINE FORfatningsmæssige og STATUTORISKE RETTIGHEDER TIL AT DOMSTOLEN OG HAVE EN PRØVNING FORAN EN DOMMER ELLER EN JURIE, i stedet for at vælge, at alle krav og tvister skal løses ved voldgift i henhold til denne voldgiftsaftale. Voldgiftsprocedurer er typisk mere begrænsede, mere effektive og billigere end regler, der gælder for en domstol, og er underlagt en meget begrænset prøvelse af en domstol. I tilfælde af, at der opstår en retssag mellem dig og virksomheden i en stat eller føderal domstol i en sag, der har til formål at fraflytte eller fuldbyrde en voldgiftskendelse eller på anden måde, FRIGIVER DU OG SELSKABET ALLE RETTIGHEDER TIL EN JURYRET, i stedet for at vælge, at tvisten løses af en dommer.

Afkald på klasse- eller konsoliderede handlinger. Alle krav og tvister inden for rammerne af denne voldgiftsaftale skal voldgifts- eller retssager på individuelt grundlag og ikke på klassebasis, og krav fra mere end en kunde eller bruger kan ikke voldgifts- eller retssages sammen eller konsolideres med andre kunders eller bruger.

Fortrolighed. Alle aspekter af voldgiftsproceduren skal være strengt fortrolige. Parterne er enige om at opretholde fortrolighed, medmindre andet kræves i loven. Dette stykke forhindrer ikke en part i at forelægge en domstol de oplysninger, der er nødvendige for at håndhæve denne aftale, for at håndhæve en voldgiftskendelse eller for at søge påbud eller retfærdig afhjælpning.

Adskillelighed. Hvis nogen del eller dele af denne voldgiftsaftale i henhold til loven anses for ugyldige eller ikke kan håndhæves af en domstol med kompetent jurisdiktion, skal en sådan specifik del eller dele være uden virkning og skal skilles, og resten af aftalen fortsæt i fuld kraft og effekt.

Ret til frafald. Enhver eller alle rettigheder og begrænsninger, der er anført i denne voldgiftsaftale, kan fraviges af den part, mod hvem kravet gøres gældende. Et sådant frafald kan ikke fravige eller påvirke nogen anden del af denne voldgiftsaftale.

Overlevelse af aftalen. Denne voldgiftsaftale vil overleve opsigelsen af dit forhold til virksomheden.

Domstol for små krav. Ikke desto mindre det ovennævnte kan enten du eller virksomheden anlægge en individuel sag ved domstolen for små krav.

Lignende nødhjælp. Under alle omstændigheder kan ovennævnte parter søge en retfærdig nødhjælp for en statslig eller føderal domstol for at opretholde status quo indtil voldgift. En anmodning om midlertidige foranstaltninger betragtes ikke som et frafald af andre rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne voldgiftsaftale.

Krav, der ikke er underlagt voldgift. Uanset ovenstående er krav om ærekrænkelse, overtrædelse af edb-svindel- og misbrugsloven og krænkelse eller misbrug af den anden parts patent-, ophavsret-, varemærke- eller forretningshemmeligheder ikke underlagt denne voldgiftsaftale.

Under alle omstændigheder, hvor ovennævnte voldgiftsaftale tillader parterne at gå i retstvister, er parterne hermed enige om at underkaste sig den personlige jurisdiktion for domstolene i Holland, Californien, til sådanne formål.

Webstedet kan være underlagt amerikanske eksportkontrolove og kan være underlagt eksport- eller importbestemmelser i andre lande. Du accepterer ikke at eksportere, reeksportere eller overføre, direkte eller indirekte, amerikanske tekniske data, der er erhvervet fra virksomheden, eller produkter, der bruger sådanne data, i strid med USA's eksportlove eller -bestemmelser.

Virksomheden er placeret på adressen i afsnit 10.8. Hvis du er bosiddende i Californien, kan du rapportere klager til klagehjælpsenheden for Division of Consumer Product fra California Department of Consumer Affairs ved at kontakte dem skriftligt på 400 R Street, Sacramento, CA 95814 eller telefonisk på (800) ) 952-5210.

Elektronisk kommunikation. Kommunikationen mellem dig og virksomheden bruger elektroniske midler, hvad enten du bruger webstedet eller sender os e-mails, eller om firmaet offentliggør meddelelser på webstedet eller kommunikerer med dig via e-mail. Til kontraktmæssige formål giver du (a) samtykke til at modtage kommunikation fra virksomheden i elektronisk form; og (b) er enige om, at alle vilkår og betingelser, aftaler, meddelelser, videregivelser og anden kommunikation, som virksomheden leverer til dig elektronisk, opfylder enhver juridisk forpligtelse, som sådan kommunikation ville opfylde, hvis det var i papirudskrift.

Hele vilkår. Disse vilkår udgør hele aftalen mellem dig og os om brugen af webstedet. Vores undladelse af at udøve eller håndhæve nogen ret eller bestemmelse i disse Vilkår fungerer ikke som et frafald af en sådan ret eller bestemmelse. Afsnitstitlerne i disse vilkår er kun for nemheds skyld og har ingen juridisk eller kontraktmæssig virkning. Ordet "inklusive" betyder "inklusive uden begrænsning". Hvis en bestemmelse i disse Vilkår anses for at være ugyldig eller ikke kan håndhæves, vil de øvrige bestemmelser i disse Vilkår være uhindret, og den ugyldige eller ikke-håndhævelige bestemmelse anses for at være ændret, så den er gyldig og håndhæves i det maksimale omfang, som loven tillader. Dit forhold til virksomheden er en uafhængig entreprenørs forhold, og ingen af parterne er agent eller partner for den anden. Disse vilkår og dine rettigheder og forpligtelser heri må ikke tildeles, udliciteres, delegeres eller på anden måde overføres af dig uden Virksomhedens forudgående skriftlige samtykke, og ethvert forsøg på tildeling, underentreprise, delegering eller overførsel i strid med ovenstående vil være ugyldige ugyldig. Virksomheden kan frit tildele disse vilkår. Vilkårene og betingelserne i disse vilkår er bindende for modtagere.

Dit privatliv. Læs vores fortrolighedspolitik.

Oplysninger om copyright / varemærke. Ophavsret ©. Alle rettigheder forbeholdes. Alle varemærker, logoer og servicemærker, der vises på webstedet, tilhører andre tredjeparter. Du har ikke tilladelse til at bruge disse mærker uden vores forudgående skriftlige samtykke eller samtykke fra en sådan tredjepart, der måtte eje mærkerne.

Kontakt information

Adresse: Dorpsplein 10, 1115 CV Duivendrecht, Holland

E-mail: cryptobegrijpena@gmail.com

Share